NOVOSTI NA PODROČJU  KARIERNE  ORIENTACIJE ZA DEVETOŠOLCE

Razpisi učnih mest:

Trgovinske zbornice Slovenije
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_18-19/razpis_napoved_ucnih_mest_2018-19_dopolnjeno.pdf

Obrtno podjetniške zbornice Slovenije
http://www.ozs.si/Ponudba/Registri/Razpisu%C4%8Dnihmest.aspx

Učna mesta gospodarske zbornice
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_18-19/2018-02-07najave_uc._mest_2018_19_drugi_prog.pdf

Vajeniška učna mesta
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_18-19/2018-02-07_najave_uc.mest_2018_19-vajenistvo.pdf

Vseživljenjsko KARIERNO ORIENTACIJO  danes razumemo kot sklop dejavnosti, ki UČENCEM IN odraslim omogočajo, da znajo kadarkoli in v vseh obdobjih življenja ugotoviti, kakšne so njihove sposobnosti, zmožnosti in interesi, in sprejemati ustrezne odločitve na področju lastne izbire izobraževalne in poklicne poti – kariere
(Terminološki slovarček karierne orientacije, 2011.; ELPGN Glossary 2012);

Pripravila pedagoginja:
Suzana Strelec