Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

 

Projekt OBJEM je projekt bralne pismenosti in razvoja slovenščine in poteka od 4. 11. 2016 do 30. 6. 2022. Beseda OBJEM je akronim za: Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli. V projektu sodelujejo Zavod RS za šolstvo, 19 vzgojno-izobraževalnih zavodov (vrtci, osnovne in srednje šole), Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Pedagoški inštitut.

Projekt predvideva aktivnosti za vzpostavitev oz. nadgradnjo ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig splošnih kompetenc ter celovitega in učinkovitega podpornega okolja za oblikovanje, preizkušanje pedagoških strategij, metod, oblik dela, ob strokovni podpori javnih visokošolskih zavodov. Posebna pozornost je namenjena gradnikom bralne pismenosti. Ti so osnova za oblikovanje, preizkušanje in evalviranje didaktičnih pristopov in strategij, ki bodo pripomogle k razvoju bralne pismenosti na področjih bralne pismenosti in razvoja slovenščine, slovenščine kot drugi jezik, diagnostičnim pripomočkom in posodobljeni vlogi šolske knjižnice.

OŠ Kidričevo se je vključila v projekt kot razvojna šola v šol. l. 2017/2018. S vključitvijo v projekt želimo pokazati primere dobre prakse z različnimi didaktičnimi strategijami, ki bodo pripomogle k dvigu ravni bralne pismenosti in razvoju slovenščine, k boljšemu modelu umeščanja slovenščine kot drugega jezika za učence, ki jim slovenščina ni materni jezik, in modelom posodobljene vloge šolske knjižnice.

Petra Žunko, vodja delovnega tima OBJEM na šoli