IZBRANI OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

PREDMET UČITELJ(ICA) RAZRED
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Likovni snovanje I Aleksandra VIDOVIČ 7.
Likovno snovanje II Aleksandra VIDOVIČ 8.
Izbrani šport – odbojka Sonja LIBER KAZIMIR 8.
Likovno snovanje III Aleksandra VIDOVIČ 9.
Glasbena dela Liljana KROŠL 8.
Risanje v geometriji in tehniki Mateja OČKO 7., 8., 9.
Odkrivan preteklost svojega kraja Jana JERENEC 7. 8. 9.
Šport za sprostitev Sonja LIBER KAZIMIR 7.
Šport za zdravje Sonja LIBER KAZIMIR 9.
Glasbeni projekt Liljana KROŠL 9.
Računalniška omrežja Mojca VALENTI 9.
Nemščina I Tomaž KLAJDARIČ 7.
Nemščina II Tomaž KLAJDARIČ 8.
 Nemščina III Tomaž KLAJDARIČ  9.
   NEOBVEZNI  IZBIRNI  PREDMETI
Francoščina Tatjana GAŠPARIČ 7., 8., 9.
 Nemščina Deborah KRTALIĆ 4., 5., 6.
Tehnika Ivan KOJC 4., 5., 6.
Umetnost Liljana KROŠL 4., 5., 6.
Šport Polona FAJT 4., 5., 6.
 Računalništvo Mojca VALENTI  4., 5., 6.
 Angleščina Ankica PIKULA 1.


Izbirni predmeti so redni del učenčevega tedenskega urnika in se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Učenec lahko izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko oziroma tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa obiskuje le enourni izbirni predmet tedensko.