Vpis v 1. razred v šolskem letu 2022/2023

Spoštovani starši in bodoči prvošolci

OŠ Kidričevo in podružnice Lovrenc na Dr. polju!

 

Obveščamo Vas, da v času od 2. februarja 2022 dalje,

potekajo  vpisi otrok v 1. razred za šolsko leto 2022/2023.

O terminu in poteku vpisa smo vas pisno obvestili z vabilom.

Za vse dodatne informacije lahko kontaktirate

šolsko svetovalno delavko, go. Suzano STRELEC.

Telefon: 02 799 06 36

E-naslov: suzana.strelec@os-kidricevo.si

Telefon (tajništvo): 02 799 06 30

 

POGOJ ZA VPIS

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 in št. 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16) morate starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2022 bomo torej v 1. razred za šolsko leto 2022/23 vpisovali otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2016, pa tudi otroke, ki so bili rojeni v letu 2015 in jim je bilo skladno s sklepom komisije šolanje odloženo.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši imate pravico otroka vpisati v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišete otroka, če ta šola s tem soglaša.

 

ODLOŽITEV ŠOLANJA

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok še ni pripravljen za vstop.

Če starši sami predlagate odložitev šolanja, ker menite, da vaš otrok še ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Če razmišljate o odložitvi šolanja, morate do konca februarja na šolo nasloviti ali prinesti pisno vlogo za odložitev šolanja s podpisom staršev. Na podlagi oddane vloge stečejo postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka. Strokovna komisija, ki jo imenuje ravnateljica in jo sestavlja šolska zdravnica, svetovalna delavka, vzgojitelj/ica (če je otrok v vrtcu) in učitelji/ica poda strokovne mnenje, ki vpliva na odločitev ravnatelja o odložitvi šolanja.

 

ZDRAVNIŠKI PREGLED PRED

VSTOPOM V ŠOLO

Pred vstopom v 1. razred morajo otroci obvezno opraviti zdravniški pregled.

Za otroka, ki se bo vpisal v 1. razred osnovne šole Kidričevo, zdravniški pregled opravi naš šolski zdravnik, ne glede na to, kje ima otrok izbranega osebnega pediatra.

Vabilo na zdravniški pregled boste prejeli po pošti.